מדיניות שימוש באתר

אתר האינטרנט של חברת קנריו, בכתובת: www.canario.co.il   מספק מידע אודות מוצר הקנריו והשירותים אותם היא מציעה ללקוחותיה (להלן : "האתר") האתר מנוהל על-ידי חברת קנריו ישראל בע"מ, ח.פ.515031680 (להלן: "קנריו"(  מרחוב הדקל 1, רמת ישי 3009500.

תנאים כלליים אלה מפרטים את תנאי השימוש באתר, לרבות בקשר עם רכישת והזמנת מוצרים ושירותים של חברת קנריו באמצעות האתר, ואת הזכויות והחובות של משתמשי האתר.

יש לקרוא תנאי שימוש אלו בקפידה שכן תנאים אלו יהוו הסכם מחייב בינך לבין חברת קנריו. בעצם השימוש באתר, לרבות בעת הזמנת מוצרים ו/או שירותים דרך האתר, אתה מעיד כי אתה מודע לתנאים הכלליים וליתר תנאי השימוש המצויים באתר בקשר עם המוצרים והשירותים המוצעים, לפי העניין, ובפרט לתנאי מדיניות הפרטיות של האתר (ביחד: "תנאי השימוש") וכי אתה מסכים להוראותיהם.

תנאי שימוש אלה מסדירים את השימוש באתר ובמוצרים ו/או השירותים ו/או התכניות המוצעות באתר בלבד, ויחולו בנוסף לתנאים והגבלות החלים על מוצרי חברת קנריו אשר מופיעים על גבי המוצרים.

תנאי השימוש יחולו בכל מקרה של שימוש באתר באמצעות כל סוג מחשב או כלי תקשורת אחר (לדוגמא טלפון סלולארי או מחשב נייד וכו'). חלקים מהאתר ומתנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בהם מופנה לכל המגדרים. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו לשם פרשנותו.

שימוש באתר

השימוש באתר הינו לשימוש פרטי בלבד, ולא במטרה למכור את המוצרים ו/או השירותים המוצעים לצדדים שלישיים במכירה קבוצתית ו/או סיטונאית. שימוש מסחרי באתר או בכל חלק מהמידע המופיע בו יאפשר לחברת קנריו לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין כנגד השימוש המסחרי כאמור.

בכדי להשתמש באתר ולביצוע פעולות רכישה באתר עליך לעמוד בתנאים שלהלן ובעצם השימוש באתר הנך מצהיר כי מתקיימים לגביך התנאים הבאים:

 1. תושב ישראל בן 18 שנים מלאות או יותר, הנושא תעודת זהות ישראלית רשמית, או אישיות משפטית מאוגדת, רשומה כדין בישראל וכשירה לפעול ולקבל על עצמה התחייבויות.
 2. בעל תא דואר אלקטרוני (כתובת אי מייל) ברשת האינטרנט.
 3. בעל כרטיס אשראי התקף ביום ביצוע הרכישה, ובלבד שהכרטיס מאושר לעסקאות במסמך חסר.
 4. הלקוח נרשם לאתר בהתאם להוראות תקנון זה וכנדרש בטופס ההרשמה.

*היה הרוכש קטין (מתחת לגיל 18) או מי שאינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס יראה השימוש באתר כמאושר על ידי האפוטרופוס והאפוטרופוס יהא אחראי לתוצאות המשפטיות של הפעולות שנעשו באתר ו/או באמצעותו.

הנך רשאי להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד. אין להעתיק ו/או להשתמש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, פרסומים אלקטרוניים, פרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק. אין לקשר תכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (as is) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה באתר. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, לרבות במסגרת (Frame) גלויה או סמויה, ובכלל זה באמצעות כל תכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר או מחזירים תכנים כלשהם ובפרט, פרסומות ותכנים מסחריים. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robots Crawlers  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר או להשתמש באמצעים כאמור במטרה ליצור לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

תהליך הרכישה דרך האתר

ככל שהנך מעוניין לרכוש ולהזמין מוצרים ושירותים של חברת קנריו באמצעות האתר עליך עליך למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים וזאת כדי למנוע ככל שניתן תקלה או עיכוב במשלוח. אתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. חברת קנריו לא תעשה שימוש בפרטיך שלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.

ניתן לשלם באתר רק באמצעות כרטיסי אשראי. ניתן להתחרט ולבטל את ההזמנה ללא כל עלות כל עוד לא אושרה סופית. עם סיום תהליך ההזמנה, תבצע המערכת תהליך של קבלת אישור מחברת כרטיס האשראי לביצוע הרכישה. בהינתן האישור על ידי חברת האשראי הזמנתך תיחשב כניתנת לביצוע (להלן: "אישור סופי").

מבלי לגרוע מהאמור חברת קנריו תהיה רשאית למנוע ממך את הרכישה באתר וכן לבטל רכישות שנעשו, גם אם בעבר הזמנת מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר, באופן זמני או לצמיתות, בכל אחד מהמקרים הבאים, לפי שיקול דעתן הבלעדי:

 1. אם בעת ההרשמה באתר מסרת פרטים כוזבים ו/או שגויים. מובהר בזאת כי הזנת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית וכי חברת קנריו תהיה זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין נגד משתמש אשר יגיש פרטים כוזבים כאמור; לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים שנגרמו או שעלולים להיגרם לאתר, לחברת קנריו ו/או למי מטעמן.
 2. אם כרטיס האשראי נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 3. אם אתה חייב כספים לחברת קנריו או לחברות קשורות ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד לתשלום.
 4. אם יהא חשד ממשי לכך שביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העשויים לפגוע באתר ו/או בחברת קנריו ו/או בצדדים שלישיים (לרבות לקוחות, עובדים וספקים של חברת קנריו).
 5. אם יהא חשד ממשי לכך שעשית שימוש לא חוקי באתר ו/או שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי ו/או במטרה לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה כאמור.
 6. אם יהא חשד ממשי לכך שהפרת את תנאי השימוש ו/או תנאי כל שירות מקוון אחר המוצע באתר ו/או כל הסכם נוסף בינך לבין חברת קנריו ו ו/או מי מטעמן.
 7. אירעה תקלה טכנית ו/או תקלה באמצעי התקשורת אשר מנעה או הייתה עלולה למנוע רכישה מסוימת.
 8. אם חלה טעות בתיאור המוצרים, שירותים, תנאי השירותים/תנאי ההזמנה, תנאי המכירה ו/או פרטי הרכישה.
 9. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה, טרור, המונעים לדעת חברת קנריו את המשך המכירה, ביצועה, השתתפות בה ו/או מימוש ההזמנה.

הודעה על ביטול, הפסקה או מניעה כאמור תימסר לך וחברת קנריו תקיים את תוצאות הביטול בהתאם לדין.

תמונות להמחשה בלבד

תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד.
ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל,  וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות. אין בכך כדי להטיל על חברת קנריו, או מי מטעמה, אחריות כלשהי.

פרטים אישיים ופרטיות המידע

הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה ישמרו במאגר המידע של חברת קנריו עליו חלות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 או במאגר אחר שאת פרטיו ניתן יהיה לקבל בכל עת (להלן: "מאגר המידע"). הסכמתך לתנאי שימוש אלו מהווה הסכמה להכללת המידע שמסרת במאגר המידע.
לפי חוק, אינך מחויב למסור לנו פרטים אלו, אולם לא נוכל לטפל בהזמנתך בלעדיהם.

פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגר המידע או אצל חברת קנריו, ויעשה בהם שימוש לביצוע תשלום עבור הרכישה המבוקשת בלבד.

מערכת הסליקה של האתר תופעל על ידי חברה שפועלת על פי תקן אבטחה מקובלים, DSS PCI, הזנת הפרטים של כרטיס האשראי תבוצע דרך האתר ישירות למערכת שירותי הסליקה המאובטחת והפרטים לא יישמרו בכל מקום אחר.

שימוש בפרטיך האישיים יהיה בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו. חברת קנריו מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר. הואיל ומדיניות הפרטיות יכלה להשתנות מעת לעת, מומלץ להתעדכן במסמך מדיניות הפרטיות מעת לעת.

אבטחת מידע

המידע באתר מאובטח ומוגן לפי אמות מידה סבירות ומקובלות המתעדכנות מעת לעת, כמו כן, חברת קנריו מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע.
בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי חברת קנריו, אין בהם ביטחון מוחלט. לכן, חברת קנריו אינה מתחייבת שהשירותים באתר ו/או המידע שיתקבל במסגרת השימוש באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

קישורים ומידע פרסומי

במסגרת הביקור באתר יכול שיוצג בפניך מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה מחברת קנריו ו/או מצדדים שלישיים מטעמה. במקרים בהם מקורו של מידע זה מצדדים שלישיים, חברת קנריו אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע, לפיכך, בעשיית שימוש באתר הנך מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזקים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע אשר מקורו מצדדים שלישיים.

ככל שיש באתר קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים שאינם מנוהלים ומופעלים על-ידי חברת קנריו, לא תישא חברת קנריו באחריות לתוכנם של אותם אתרים ולמידע המתפרסם בהם, לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו, או לכל פרט אחר הקשור בהם. חברת קנריו לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על תוכנם של האתרים שתגיע אליהם באמצעות האתר.

שינויים באתר והפסקת השירות

חברת קנריו רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר, כולם או חלקם, באמצעות פרסום גרסה מעודכנת באתר. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש הלקוח לקרוא פעם נוספת את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים עם מי מהתנאים אשר יחולו לפני כל פעולה באתר, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.
בכל עת תוכל לעיין בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

חברת קנריו אינה מתחייבת לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר. חברת קנריו תהיה רשאית להסיר את האתר מרשת האינטרנט ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו. הורדה ו/או חסימה כאמור יכול שתלווה במחיקת מלוא או חלק מהמידע האצור באתר. חברת קנריו עושה מאמץ לספק לך שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, חברת קנריו אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן באופן סדיר או ללא הפסקות, יהיה בטוח או ללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי- מורשית, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, בקווי ומערכות תקשורת, ולא יהיה באמור בכדי להטיל על חברת קנריו אחריות ו/או להקים זכות למשתמשי האתר.